Torvmoen barnehage har i dag et uteområde som er for lite i forhold til statlige krav.
Derfor ønsker kommunene å utvide innegjerdet område, slik at barna får det de har krav på.

Arealet som er merket på kartet er det arealet som foreslås innlemmet i barnehagens uteareal. Det er aktuelt å flytte gjerdet ut mot stien i friområdet.
I tillegg til at barnehagen får et større uteområde, vil det også bli gjort forbedringer på dette.

Et bedre uteområde for barnehagen vil også betyr et bedre tilbud for barn i området. Alle kan fritt bruke arealene etter stengetid.
Endringen som skal gjøres vil bli varslet i avisen. I annonsen vil det bli opplyst om fristen for å komme med innspill.

Kartutsnittet viser barnehagens bygninger. Det utearealet som er innegjerdet i dag er delvis inne på friområdet allerede. Arealet med en blålig fargemarkering er den aktuelle utvidelsen. Gjeldende tomtegrense går langs veggen av boden og skrått over containeren. Den er markert med sort stipling.
Det er aktuelt å behandle dette som en planendring. Det innebærer at barnehagens tomt utvides til bort langs stien.
Om noen har kommentarer eller opplysninger til saken, sendes det skriftlig til Teal Landskap AS adresse: Odderhei Terrasse 12 eller som mail til: post@teallandskap.no
For informasjon kan du ringe Hedda på telefonnummer: 95 06 09 13