PRAKTISK INFORMASJON – TORVMOEN

Her er praktisk informasjon som kan være til nytte for dere som beboer og eier av bolig på Torvmoen. Beboerne på Torvmoen har valgt et styre for fellessameiet/Velforeningen som skal ivareta samtlige beboere. Det skal på sameiermøte innen utgangen april velges nytt styre. Styret består i dag av: 

NAVN: ADRESSE: TLF: E-POST:
Arnold Markussen – Styrets leder Torvmoen 77 971 39 456 arnomark@online.no
Marianne Kjelleberg Torvmoen 17 909 16 363 Makj16@vaf.no
Thor Erik Dahle Karlsen Torvmoen 90 907 33 821 tdkarlse@online.no
Jonny Olsen Torvmoen 71 481 03 507 jonny@s-1.no
       
Synnøve Johnsen Torvmoen 90 906 32 650 synnove@rosselandgard.no

 Varamedlem
Sjur Brunvatne Torvmoen 80. Tlf: 90 548 494 . e-post: 

Birthe Larsen Torvmoen 72
Tlf: 4144834
e-post:

Vaktmester for Torvmoen
Boligområdet har egen vaktmester. Han heter Bjørgulv Håland og bor i Torvmoen 79 – tlf 920 66939. Det er utarbeidet arbeidsavtale med vaktmester. Vaktmester har bl.a. ansvar for brøyting og strøing av gangveier, ukentlig vask av trapper i heishuset og trappehus. Vaktmester har også overoppsyn og vedlikehold med uteområdet i anlegget.

Fellesutgiftene
 Hver leilighetseier betaler  fellesutgifter. (Kostnad  for internett/tv fra Telenor faktureres samtidig som fellesutgiftene) I fellesutgiftene inngår felles driftsutgifter, slik som utgifter til brøyting, vedlikehold/stell av grøntareal, vaktmester for fellesområdene, vask av trapper i heis- og trapperom, forretningsførsel, forsikring, strøm og varme på fellesareal, bygningsforsikring og lignende, samt honorar til styret.

Internett/tv Det er tegnet en kollektiv avtale med Telenor. Det leveres digital-tv og brebånd til alle boliger på Torvmoen.

Husordensregler og vedtekter Sameiet Torvmoen er regulert av eierseksjonsloven. Det er utarbeidet egne husordensregler i sameiet som blant annet regulerer bruk av fellesområder, parkering og endring av utseende på utvendige bygningsdeler. Sameiets vedtekter omhandler også sameiets formål, organisering, styret og sameiermøte. Vi ber enhver eier/leieboer om å sette seg inn i sameiets husordensregler og vedtekter. som du kan finne på Torvmoen.no

Parkeringsrutiner Det henstilles om minst mulig biltrafikk i området og at hver enkelt parkerer på sin plass i parkeringskjelleren! Gjester skal som hovedregel parkere på gjesteparkeringsplassene i kjelleren. Styret har registrert stadig mer biltrafikk i området, noe som er sjenerende for beboere og ikke minst trafikkfarlig for gående og lekende barn. Det er felles enighet om at dersom beboere og gjester bruker parkeringskjelleren vil dette medføre mindre biltrafikk i området og tryggere bomiljø.

Renovasjon – Avfall Sør Torvmoen har en framtidsrettet og estetisk avfallsløsning som ligger under bakken. Det er innkastluker  for matavfall, papir/papp og restavfall.  Det er viktig å respektere kildesorteringen, innkastluken for matavfall blir tilført væske for å hindre lukt. Det er også satt på plass en 1000 liters dunk som det kan kastes plast i. Hver beboer har fått informasjon fra Avfall sør om hvordan plasten skal behandles før den kastes i containeren.

Nøkkelrekvisisjon Alle beboere får 2 stk nøkler til parkeringskjeller (heis- og trappehus) ved innflytting. Dersom det er behov for ytterligere nøkler eller ved mistet nøkkel, kan dette bestilles av Torvmoens styreleder.  Nøklene har serienøkkelsystem, det betyr at du må bestille nøkkel. Bestilling skjer ved å sende e-post, eller ringe til styreleder.

Portåpner/åpning av port via telefon  Ved bestilling av ekstra portåpner gjøres dette ved henvendelse til styrets leder. Pris kr 750,- inkl mva. Dere kan også åpne porten via deres telefon. Dette gjør det enklere for gjester å parkere i anlegget. Det er gratis å ringe nummeret og hver bolig kan registrere inntil fire tlf nr. som det kan ringes fra. Alle må melde inn de tlf nr. de ønsker skal kunne brukes til styreleder Arnold Markussen 971 39456, eller arnold@torvmoen.no

Nærvarme Boligen er tilknyttet lokal nærvarmesentral. Både forbruksvann og oppvarming skjer gjennom anlegget. Forbruk av nærvarme faktureres hver måned. Målerstand avleses automatisk av varmelevrandør.  

Utleie av boligen Ved utleie av boligen har seksjonseier det fulle ansvaret for å informere leieboer om sameiets husordensregler, vedtekter og andre praktiske forhold i sameiet. Dersom det oppstår bråk eller andre problemer med leieboere, vil styret i sameiet forholde seg til seksjonseier som har ansvar ovenfor sin leieboer.

TORVMOEN NÆRVARMEANLEGG Her er informasjon om hva boligeierne må gjøre dersom temperatur på varme/ varmt forbruksvann varierer eller uteblir. Ansvarsforhold: Norsk Biokjemi har ansvaret for drift/vedlikehold av varmesentral og hovedanlegg frem til inntak i det enkelte bygg (felles inntak i den enkelte 2, 4, 6 eller 10 mannsbolig, blokk, osv.). Fra felles inntak er det den enkelte boligeiers ansvar å drifte/ vedlikeholde distribusjonsnettet for varme og varmt forbruksvann til boligene.

Tiltak dersom varme og /eller varmt forbruksvann uteblir.

Røranlegg i varmeskap i egen bolig sjekkes først. Årsaken kan være enkel, f. eks en tett sil i anlegget som må tas ut og rengjøres.(Typisk tegn på tett sil kan være at varmt vann forsvinner relativt fort ved tapping) Ved andre feil så vil en rørlegger kunne bistå for finne årsaken. Vår anbefaling er at all service/vedlikehold på rør og varmeanlegg utføres av rørlegger/fagpersonell. Det anbefales regelmessig (årlig) vedlikehold på røranlegg i boligene men det er opp til den enkelte eier og vurdere.

Feil på varmesentral og hovedanlegg. Dersom rørlegger ikke finner feil i boligen må TMU kontaktes for videre undersøkelser og utbedring. Varmesentral og hovedanlegg har hatt stabil drift så langt denne vinteren og det er ikke noe som pr i dag indikerer feil her. Rør & Varme Søgne AS v / Espen Aamodt, mobil 91578070 har lang erfaring med slike anlegg og kan kontaktes om noen ønsker det.

Forsikring fra Gjensidige. Torvmoen inngikk i 2024 avtale med Gjensidige forsikring om å forsikre hele anlegget. Forsikringen gjelder all utvendig bygningsmasse og tekniske innstallasjoner som er innlagt da bygget var nytt. Innboforsikring må hver boligeier sørge for selv. . Boligeiere velger om dere ønsker å melde skade igjennom styreleder på e post: arnold@torvmoen.no eller direkte til Gjensidige. Kundeservice har telefonnummer 915 03100 ref forsikringsnummer 92052914.