HUSORDENSREGLER FOR TORVMOEN  

 • 1 BEBOERNES PLIKT

Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til boligen. Lojal oppfølgning av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.  

 • 2 FELLESOMRÅDER 2.1 Trappeoppgang, korridorer og øvrige fellesområder må ikke unødig opptas med gjenstander. Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig.
 • 2.2 Forurensing av fellesområder er ikke tillatt. Kast ikke ut mat til fugler og dyr, da dette tilkaller skadedyr. Søppel skal legges i anviste rennovasjonsbeholdere. Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing plikter beboerne å frakte vekk  selv.
 • 2.3 Uten samtykke fra naboer er det ikke tillatt å henge eller riste tepper/tekstiler over eller utenfor gelender/rekkverk. Det samme gjelder spyling/vasking av balkong.
 • 2.4 Uten samtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på utvendige bygningsdeler.
 • 2.5 Dører til fellesområder skal holdes låst hele døgnet.
 • 2.6 Torvmoen er et sameie, som reguleres av eierseksjonsloven. I § 19 står det: «Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere». Det vil si, uansett innretning, må det gjøres klare avtaler med naboer som kan bli sjenert av tiltaket.
 • 2.7 Det betyr at skal det settes opp en innretning også i en hage skal disse lover følges og tiltaket skal ikke være til skade, eller ulempe for andre sameiere. Uansett innretning må søknad sendes til styret, og naboer skal varsles om plassering av før innretningen tillates montert. Eksempler på slike innretninger kan være trampoliner, antenner, faste tørkestativ, levegger, boder osv.
 • 3 INDRE ORDEN

De enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for at alle som ellers gis adgang til seksjonen ikke volder ubehag eller ulempe for de øvrige beboere. Eierne plikter til enhver tid å holde sin seksjon i tilfredsstillende byggeteknisk stand. Ved lengre fravær plikter beboerne å sørge for nødvendig tilsyn med egen seksjon med tilhørende boder.

 • 4 NATTERO

Mellom kl 23:00 og kl 07:00 på hverdager skal det være nattero i boligen. I helger og på helligdager skal det være nattero mellom kl 24:00 og kl 08:00. Det betyr at støyende aktiviteter slik som oppussing, avspilling av høy musikk etc. ikke må foregå i dette tidsrom. Skal det ved spesielle anledninger foregå selskapeligheter ut over de fastsatte tider, skal naboer som kan bli forstyrret varsles i god tid på forhånd. Musikk skal uansett tid på døgnet ikke spilles slik at dette sjenerer øvrige sameiere.

 • 5 PARKERING

Eierne forplikter seg til å parkere i parkeringskjelleren.  Parkeringslommene er iht. enighet i sameiermøte hovedsakelig ment å brukes til på-/avlastning av varer. Nødvendig parkering er tillatt inntil 4 timer i parkeringslommene. Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene i parkeringsanlegget. Gjesteparkeringsplasser skal kun benyttes av gjester til beboerne! Feilparkerte kjøretøy kan fjernes på eiers regning og risiko uten forvarsel. Ellers henvises det til egne ordensregler i garasjeanlegget. Blir disse bestemmelsene fulgt, får vi et triveligere og sikrere bomiljø for alle.  

 • 6 DUGNAD

Sameierne oppfordres til å delta på dugnad når styret innkaller til dette.

7 OVERTREDELSE AV HUSORDENSREGLENE
Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av at husordensreglene overtres. Sameierne er ansvarlige for at reglene etterleves av husstanden, leietakere eller andre som er gitt adgang til eller har annen tilknytning til boligen. Hvis sameier ikke selv bor i seksjonen, plikter sameier å føre nødvendig tilsyn. Overtredelse av reglene rapporteres til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor sameieren, samt ta saken opp med eventuelle leietakere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for sameiers regning.

 • 8 DIVERSE

Dersom den enkelte sameier ønsker å sette opp hekk, levegg eller lignende for å avgrense plen eller balkong, skal dette gjøres i samsvar med styret og naboer. Leveggen eller skjermingen må være av en slik utforming at den ikke er til ulempe eller hinder for andre seksjonseiere. Det er ikke tillatt med parabol/antenne. Som husordensregler gjelder også de oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret. Under bakkenivå er det lagt membran for å beskytte garasjeanlegget mot vanninntregning. Nedslåing av stolper eller stolpespyd vil medføre risiko for skade og punktering av membranen. Det må ikke graves eller fundamenteres dypere enn 40 cm under bakkenivå.
Det er mange som tidligere har klaget på oppsatte trampoliner.
Du må ha tillatelse til å sette opp trampoliner fra den som eier leiligheten du bor i.
Du ma ha skriftlig fullmakt fra alle naboer som kan bli involvert i støy som kan komme med trampoliner, ikke bare nærmeste nabo.
Det er , i tilfelle skader, nødt til å være voksne tilstede mens trampolinen brukes.
Det skal vær lås på trampolinen slik at ingen kan bruke den uten at eierne er tilstede.
Alle disse betingelser skal være underskrevet av de impliserte parter før det sendes til styret for godkjenning.