yr.no: Værvarsel for Torvmoen

 

Velkommen til Torvmoen velforening sin nettportal. For å komme videre trykker du bare på fanene på toppen av siden.

 

Har du tips om hva vi bør skrive om, eller kommentarer til denne nettsiden? Tips oss: HER

Presentasjon av det sittende styret på Torvmoen

Arnold Markussen (Styreleder) Torvmoen 77 971 39456 arnomark@online.no
Styremedlem: Thor Erik Karlsen Torvmoen 90 907 33 821 tdkarlse@online.no
Styremedlem: Marianne Kjelleberg Torvmoen 17 909 16 363 Makj16@vaf.no
Styremedlem Magne Tveit Torvmoen 78 926 44 131 magne.tveit@gmail.com
Styremedlem Jonny Olsen Torvmoen 71 481 03507 jonny@s-1.no
Styremedlem Synnøve Johnsen Torvmoen 90  906 32 650  synnove@rosselandgard.no
  Varamedlem: Sjur  Brunvatne Torvmoen 80 905 48494
  Varamedlem: Anna Jacobsen Torvmoen 40 908 66066

Her er årsmøteprotokollen for møtet 19. 03-2018. Trykk på linken så kommer protokollen opp som et pdf dokument. Signert protokoll fra årsmøte 2018

Tips eller kommentarer trykk HER

Vaktmester på Torvmoen

Boligområdet har egen vaktmester. Han heter Bjørgulv Håland og bor i Torvmoen 79 – tlf 416 96327. Vaktmester har blant annet ansvar for brøyting og strøing av gangveier, ukentlig vask av trapper i heishuset og trappehus og generlt vedlikehold av garasjekjeller og uteområde. Hans favorittlag i fotball er Liverpool. Prater du med Bjørgulv så får du en stor stjerne dersom du, i en innskutt setning, nevner at ditt favorittlag i England er Liverpool. Du trenger ikke vite hvordan det har gått med dette fotballaget etter de har spilt kamp, du kan tydelig se det på vår vaktmester.

Gi dine kommentarer til vaktmester Bjørgulv her

Julefest 1. desember 2018

Mye folk som ønsket seg grøt fra sermonimester Magne.

Tvilsomt om nissen har fått flere klemmer i løpet av en time.

Lange ønskelister ble levert til nissen. Han lovet kanskje mer enn han kunne holde.

Julebelysningen fra flaggstangen pyntet flott opp i parken.

Volleyballkampene er i gang både for mennesker og dyr

19. mai 2018 var det en forrykende volleyballkamp mellom barn og voksne. Se på den innsatsen ved nettet. Her har til og med katten tatt oppstilling og er klar til å gjøre sitt for at laget hans går seirende ut. Storm og Silas var de suverene spillerne i denne kampen. Se på det draget de har på ballen.

Garasjerengjøring før 17. mai 2018

Søyler gulv og vegger ble spylt, og over hundre meter slange ble brukt. Kjelleren på Torvmoen har gjennomgått årets rengjøring 3. mai 2018. Ola Frøysland og Jarle Danielsen sier Torvmoen er det eneste garasjeanlegget de har spylejobb på i Søgne. Brannvesent kom med den nyeste bilen for vårens rengjøring på Torvmoen
[

Vi går litt tilbake i tid

Det er ikke så mye som er forandret i parken siden 2011. Er trærne blitt noe høyere? Det kan ikke være like enkelt å selge boliger som ikke er bygd. Her er Bjørn Stephansen høsten 2013 og skal selge leiligheter i Torvmoen 90. Det var vakkert på Torvmoen på kveldstid også i 2011

Det har virkelig vært vinter på Torvmoen i 2018. 

Det har ikke vært enkelt å håndtere all snøen som kom ned på Torvmoen vinteren februar / mars 2018. Ikke alle hadde det like enkelt med å komme seg ut på verandaen. Det var ikke god plass til trafikken når snøen var på det verste.

Julefest på Torvmoen 2017

Nissen hadde meldt sin ankomst til festen og han kom med sekk som inneholdt appelsiner til barna. Thore Tallaksen hadde med seg trekkspill og han spilte opp med julesanger. Det ble mange runder rundt treet sammen med nissen. Ingen julefest uten nissegrøt med sukker og kanel, Det og rød saft ble servert til over 100 deltagere til festen. Nissefar var på plass når det skulle gåes i ring rundt juletreet. Han var forsanger til alle julesangene.

Fellesvedtekter for Fellessameiet Torvmoen I- XV. Vedtatt i generalforsamling den 25.6.2008,   med endring vedtatt i sameiermøte 29.04.12 og endring vedtatt i sameiermøte 03.04.13.    

 1. Navn, adresse og formål

Fellesameiets navn er Torvmoen I- XV. Sameiet består av 15 seksjonssameier, Torvmoen I – XV – eiendommer utskilt fra gnr. 18 bnr. 59 i Søgne kommune, slik det fremgår av kartvedlegg. Fellessameiet består av 110 enheter. (Fellessameiet har kun felles overordnet styre og vedtekter og trenger ikke registrering i Brønnøysund registeret) Fellessameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser i og administrasjon av eiendommene med hensyn til fellesanlegg og fellesutstyr av enhver art. For felles ansvar, forpliktelser og rettigheter hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. Det samme gjelder for sameiets rettigheter.

 1. Råderett

De enkelte seksjonseierne i de enkelte sameiene har full råderett over sine seksjoner med boder og eventuell uteplass som er beskrevet i kjøpekontrakten. For utvendige bygningsmessige forandringer og utvendige installasjoner som for eksempel gjerder skal samtykke fra sameiets styre innhentes. Den enkelte sameier har for øvrig total og eksklusiv enerett til bruk av hele sin seksjon og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet for, og vanligvis blir brukt til. En del boliger i 1. etasje har terrasse over garasje/kjeller slik som inntegnet på seksjoneringen. Det må ikke fastmonteres ting eller utstyr som kan skade taket over garasje kjeller. Det må ikke graves, bores eller stikkes slik at man kommer i berøring med membran over garasje/kjeller. Sameierne må ikke uten godkjennelse av styret sette opp radio og/eller TV antenne/parabol.

 1. Vedlikehold

Den enkelte seksjonseier skal holde sin seksjon normalt og tilfredsstillende vedlike innvendig og utvendig. Ved skader som skyldes manglende vedlikehold hos sameier, er sameieren ansvarlig for ethvert tap og skade som måtte være forårsaket av det manglende vedlikeholdet. Ved manglende vedlikehold hos en sameier kan styret etter to måneders skriftlig varsel, la dette utføres av fagfolk for sameierens regning. I påtrengende tilfeller kan vedlikeholdet utføres for sameierens regning uten forhåndsvarsel. Utvendig vedlikehold av bygninger påhviler det enkelte sameiet i fellessameiet. Styret i fellessameiet bestemmer hvorvidt det skal gis tillatelse til endring av farge valg etc. på boligene. Styret skal påse at området fremtoner seg på en best mulig estetisk måte.

 1. Vedlikeholds- fellesutgifter

 Den enkelte sameier skal betale et a- kontobeløp fastsatt av sameierne på generalforsamlingen til dekning av sin andel av fremtidige oppussings- og renholds- og felleskostnader. Størrelsen på beløpet fastsettes etter sameiebrøken, jfr de enkelte seksjonssameier.
Dersom generalforsamling bestemmer det, kan dette beløpet også dekke avsetning på midler til andre påkostninger og fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal betale innkreves årlig og forskuddsvis til dekning av fellesutgiftene.
Dekning av eventuelle øvrige fellesutgifter dekkes på tilsvarende måte. Eksempler på slike utgifter er:
Drift, vedlikehold og fornyelse av utvendige fellesområder og parkeringskjeller, forretningsførsel, styrehonorar.
Dersom den årlige betalingen viser seg å være for liten i forhold til påløpende utgifter, er styret berettiget til, når det måtte være, å innkreve ytterligere betalinger fra sameierne til dekning av utgiftene.
For felles ansvar, forpliktelser og rettigheter hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. Det samme gjelder for sameiets rettigheter.

Organisering – styre

Alle seksjonseiere er medlemmer av fellessameiet. Det øverste organet i fellessameiet er generalforsamlingen. Generalforsamling skal velge et styre på minst fem medlemmer og to varamedlemmer. Fellessameiet skal ledes av styret.  
Den daglige virksomhet kan utøves av forretningsfører, eller en annen person styret velger. Styret fastsetter da denne personens godtgjørelse og betingelser for øvrig.
Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov, eller når minst to styremedlemmer forlanger det. I innkallingen skal det angis tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet. Innkallingsfristen er en uke, men kan i saker som haster forkortes etter behov.

Styret står for forvaltningen av fellessameiets fellesanliggende i samsvar med lov, vedtekter og eventuelt vedtak i generalforsamling. Styret skal påse at regnskapsførselen er ordentlig og tilstrekkelig og sørge for at regnskapet hvert år revideres av revisor valgt av generalforsamling i god tid før ordinær generalforsamling.
Styret har fullmakt til å foreta ekstra investeringer og/eller økonomiske beslutninger inntil kr 20 000,- utover det som er budsjettert pr år. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Styrevedtak treffes med simpelt flertall og ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Styret i fellessameiet har ingen økonomiske forpliktelser for de enkelte seksjonssameiene. Forpliktelser for de enkelte seksjonssameiene følger av eierseksjonsloven.

6. Ordensregler / mislighold Sameierne og eventuelle leietakere plikter å følge de til enhver tid fastsatte ordensregler, og er innforstått med at brudd på disse regler anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet. Vedtekter og husordensregler kan kun vedtas endret på årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte.
En seksjon må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner. Seksjonene skal behandles med tilbørlig aktsomhet og all skade må seksjonseieren besørge utbedret uten opphold. Hvis dette ikke skjer innen rimelig frist er dette å betrakte som vesentlig mislighold av disse vedtekter.
Det samme gjelder hvis seksjonens beboere etter gjentatte muntlige og skriftlige oppfordringer ikke retter seg etter husordensreglene

7. Generalforsamling Generalforsamlingen er fellessameiets øverste organ. Sameiermøte/årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med varsel som skal være minst 8 dager og høyst 20 dager.  
Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst 3 dager. I generalforsamling har hver seksjon en stemme.
På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles: Valg av to sameiere til å signere protokollen samt valg av møteleder(dersom styreleder ikke er til stede) og referent. Styrets årsberetning Fastsettelse av årsregnskap og budsjett, herunder størrelsen på innbetalingen til sameiet fra seksjonseierne.
Valg av styreleder velges særskilt.
Godtgjøring til styre valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse.
Andre saker som er nevnt i innkallingen:
Alle sameiere har rett til å delta i generalforsamling, med forslags-, tale- og stemmerett. En seksjon gir en stemme.
En sameier har også rett til å ha med seg ektefelle og/eller samboer, eller en annen nærstående til å bistå seg under generalforsamling, samt rett til å ha med seg en rådgiver.
En sameier kan også være representert med fullmektig med skriftlig fullmakt og inneholde hva fullmakten gjelder. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor, eller to styremedlemmer eller minst 1/10 av sameierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig skje med minimum sju dagers varsel. Den skal være skriftlig og inneholde de saker som skal taes opp.
Generalforsamling skal ledes av styrets leder. Dersom denne ikke er til stede velger generalforsamling en møteleder blant de tilstedeværende.
Det skal føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av generalforsamlingen. Protokollen skal leses opp av møtelederen og signeres av de to som er valgt av generalforsamling til å signere. Beslutninger og vedtak som treffes av generalforsamling krever alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmene med mindre annet er bestemt i eierseksjonsloven.

8. Tvistesaker Enhver tvist mellom sameierne om forståelsen av disse vedtektene eller om forhold mellom partene for øvrig skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig avtale ikke oppnås, skal tvist avgjøres ved de ordinære domstoler med eiendommenes verneting.

9. Mislighold av felleskostnader Hvis en sameier ikke betaler de i generalforsamlingen fastsatte bidrag til driften til fastsatt tid og ikke innen 14 dager etter skriftlig påkrav, er dette å anse som mislighold av sameiekontrakten og gir sameiet rett til å inndrive forfalne beløp hos vedkommende etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. I gjentakelsestilfelle og for øvrig hvis sameieren begår vesentlig brudd på sameieavtalen, kan sameiet på samme måte anse avtalen for brutt, og la vedkommende sameiers seksjon selges på tvangsauksjon.

10. Diverse Det ble i 2017 vedtatt av styret at hekkene på Torvmoen ikke skal være høyere enn 1,8 meter. Denne høyden hindrer innsyn og utsyn og hele området får et mer helhetsig utseende.

HUSORDENSREGLER FOR TORVMOEN  

 • 1 BEBOERNES PLIKT

Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til boligen. Lojal oppfølgning av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.  

 • 2 FELLESOMRÅDER 2.1 Trappeoppgang, korridorer og øvrige fellesområder må ikke unødig opptas med gjenstander. Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig.
 • 2.2 Forurensing av fellesområder er ikke tillatt. Kast ikke ut mat til fugler og dyr, da dette tilkaller skadedyr. Søppel skal legges i           anviste rennovasjonsbeholdere. Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing plikter beboerne å frakte vekk       selv.
 • 2.3 Uten samtykke fra naboer er det ikke tillatt å henge eller riste tepper/tekstiler over eller utenfor gelender/rekkverk. Det samme          gjelder spyling/vasking av balkong.
 • 2.4 Uten samtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på utvendige bygningsdeler.
 • 2.5 Dører til fellesområder skal holdes låst hele døgnet.
 • 2.6 Torvmoen er et sameie, som reguleres av eierseksjonsloven. I § 19 står det: «Bruken av bruksenheten og fellesarealene må            ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere». Det vil si, uansett innretning, må            det gjøres klare avtaler med naboer som kan bli sjenert av tiltaket.
 • 2.7 Det betyr at skal det settes opp en innretning også i en hage skal disse lover følges og tiltaket skal ikke være til skade, eller                ulempe for andre sameiere.
  Uansett innretning må søknad sendes til styret, og naboer skal varsles om plassering av før innretningen tillates montert.
  Eksempler på slike innretninger kan være trampoliner, antenner, faste tørkestativ, boder osv.
 • 3 INDRE ORDEN

De enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for at alle som ellers gis adgang til seksjonen ikke volder ubehag eller ulempe for de øvrige beboere. Eierne plikter til enhver tid å holde sin seksjon i tilfredsstillende byggeteknisk stand. Ved lengre fravær plikter beboerne å sørge for nødvendig tilsyn med egen seksjon med tilhørende boder.

 • 4 NATTERO

Mellom kl 23:00 og kl 07:00 på hverdager skal det være nattero i boligen. I helger og på helligdager skal det være nattero mellom kl 24:00 og kl 08:00. Det betyr at støyende aktiviteter slik som oppussing, avspilling av høy musikk etc. ikke må foregå i dette tidsrom. Skal det ved spesielle anledninger foregå selskapeligheter ut over de fastsatte tider, skal naboer som kan bli forstyrret varsles i god tid på forhånd. Musikk skal uansett tid på døgnet ikke spilles slik at dette sjenerer øvrige sameiere.

 • 5 PARKERING

Eierne forplikter seg til å parkere i parkeringskjelleren.  Parkeringslommene er iht. enighet i sameiermøte hovedsakelig ment å brukes til på-/avlastning av varer. Nødvendig parkering er tillatt inntil 6 timer i parkeringslommene. Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene i parkeringsanlegget. Gjesteparkeringsplasser skal kun benyttes av gjester til beboerne! Feilparkerte kjøretøy kan fjernes på eiers regning og risiko uten forvarsel. Ellers henvises det til egne ordensregler i garasjeanlegget. Blir disse bestemmelsene fulgt, får vi et triveligere og sikrere bomiljø for alle.  

 • 6 DUGNAD

Sameierne oppfordres til å delta på dugnad når styret innkaller til dette.

7 OVERTREDELSE AV HUSORDENSREGLENE

Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av at husordensreglene overtres. Sameierne er ansvarlige for at reglene etterleves av husstanden, leietakere eller andre som er gitt adgang til eller har annen tilknytning til boligen. Hvis sameier ikke selv bor i seksjonen, plikter sameier å føre nødvendig tilsyn. Overtredelse av reglene rapporteres til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor sameieren, samt ta saken opp med eventuelle leietakere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for sameiers regning.

 • 8 DIVERSE

Dersom den enkelte sameier ønsker å sette opp hekk, levegg eller lignende for å avgrense plen eller balkong, skal dette gjøres i samsvar med styret og naboer. Leveggen eller skjermingen må være av en slik utforming at den ikke er til ulempe eller hinder for andre seksjonseiere. Det er ikke tillatt med parabol/antenne. Som husordensregler gjelder også de oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret. Under bakkenivå er det lagt membran for å beskytte garasjeanlegget mot vanninntregning. Nedslåing av stolper eller stolpespyd vil medføre risiko for skade og punktering av membranen. Det må ikke graves eller fundamenteres dypere enn 40 cm under bakkenivå.

 

Styret i Fellessameiet Torvmoen/Torvmoen velforening

 

ORDENSREGLER FOR PARKERINGSKJELLEREN

 1. Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene i garasjen. Høyde på kjøretøy må ikke overstige 240 cm. Til hver parkeringsplass hører en nøkkel og en fjernkontroll. Eier plikter å erstatte tap av nøkkel/fjernkontroll.
 2. Det må utvises forsiktighet med passering av garasjeport. I garasjeanlegget skal det kjøres varsomt.
 3. Alle adkomstdører til garasjen skal til enhver tid være låst. Uvedkommende har ikke adgang til garasjen. Eier/leietaker er ansvarlig for å parkere riktig innenfor sitt oppmerkede felt og holde egen plass fri for søppel og avfall.
 4. Det er tillatt å oppbevare bilhjul, sykler og lignende på den enkeltes parkeringsplass, dersom dette ikke sjenerer eller går utover sameiet eller hindrer rømningsveier.
 5. Det er tillatt med reparasjons- og vedlikeholdsarbeider som skifte av lyspærer, plugger, stifter, viftereim, samt omlegging av hjul, – arbeid som utføres på eget kjøretøy. Vask av kjøretøy er ikke tillatt i garasjeanlegget. Omfattende arbeid som medfører lekkasje av olje, drivstoff eller annen væske er ikke tillatt.
 6. Røyking i trappeoppgang, heis og parkeringskjeller er ikke tillatt.
 1. Enhver eier/leietaker er ansvarlig for den skade en måtte påføre garasjeanlegg og port.
 2. Sameiet er ikke ansvarlig for skade som måtte tilføres parkert kjøretøy, herunder tyveri. Dersom det påføres skade på parkert kjøretøy plikter man straks melde fra til sameiet.
 3. Det er avsatt 10 gjesteparkeringsplasser i kjelleren som kun skal benyttes av gjester til beboere på Torvmoen.
 4. Feilparkerte kjøretøy kan fjernes på eiers regning og risiko uten forvarsel.
 5. Alle brukere av parkeringskjelleren plikter å bidra til å holde garasje fri for søppel og avfall.
 6. Fremleie av parkeringsplass tillates for begrenset periode. Navn, adresse og telefonnummer til leietaker skal meddeles Sameiets styre. Eier har ansvar for at leietaker blir gjort kjent med ordensreglene og følger disse.

 

PRAKTISK INFORMASJON – TORVMOEN

Her er praktisk informasjon som kan være til nytte for dere som beboer og eier av bolig på Torvmoen. Beboerne på Torvmoen har valgt et styre for fellessameiet/Velforeningen som skal ivareta samtlige beboere. Det skal på sameiermøte innen utgangen april velges nytt styre. Styret består i dag av: 

NAVN: ADRESSE: TLF: E-POST:
Arnold Markussen – Styrets leder Torvmoen 77 971 39 456 arnomark@online.no
Marianne Kjelleberg Torvmoen 17 909 16 363 Makj16@vaf.no
Thor Erik Dahle Karlsen Torvmoen 90 907 33 821 tdkarlse@online.no
Jonny Olsen Torvmoen 71 481 03 507 jonny@s-1.no
Magne Tveit Torvmoen 78 926 44 131 magne.tveit@gmail.com
Synnøve Johnsen Torvmoen 90 906 32 650 synnove@rosselandgard.no

 Varamedlem
Sjur Brunvatne Torvmoen 80. Tlf: 90 548 494 . e-post: 

Anna Jacobsen, Torvmoen 40. Tlf: 90866066. e-post: a-j@live.no

Vaktmester for Torvmoen Boligområdet har egen vaktmester. Han heter Bjørgulv Håland og bor i Torvmoen 79 – tlf 416 96327. Det er utarbeidet arbeidsavtale med vaktmester. Vaktmester har bl.a. ansvar for brøyting og strøing av gangveier, ukentlig vask av trapper i heishuset og trappehus. Vaktmester har også overoppsynet med uteområdet i anlegget.

Fellesutgiftene    Hver leilighetseier betaler kr 927,- i fellesutgifter. (Kostnad kr 400,- pr mnd. for internett/tv fra Canal Digital faktureres samtidig som fellesutgiftene) I fellesutgiftene inngår felles driftsutgifter, slik som utgifter til brøyting, vedlikehold/stell av grøntareal, vaktmester for fellesområdene, vask av trapper i heis- og trapperom, forretningsførsel, forsikring, strøm og varme på fellesareal, bygningsforsikring og lignende, samt honorar til styret.

Internett/tv Det er tegnet en kollektiv avtale med Canal Digital, det leveres digital-tv og brebånd til alle boliger på Torvmoen. Fellesavtalen heter KOMPLETT Maxi og koster kr 400,- pr mnd. Pakken inneholder bredbåndsproduktet Maxi på 25/25 Mbps og grunnpakke med faste kanaler og muligheten for å velge 15 kanaler ekstra, uten at dette koster noe ekstra.  Kontaktperson hos Canal Digital er Jon Erik Sælid tlf 920 50706 eller e-post: jon-erik.saelid@canaldigital.no

Husordensregler og vedtekter Sameiet Torvmoen er regulert av eierseksjonsloven. Det er utarbeidet egne husordensregler i sameiet som blant annet regulerer bruk av fellesområder, parkering og endring av utseende på utvendige bygningsdeler. Sameiets vedtekter omhandler også sameiets formål, organisering, styret og sameiermøte. Vi ber enhver eier/leieboer om å sette seg inn i sameiets husordensregler og vedtekter.

Parkeringsrutiner Det henstilles om minst mulig biltrafikk i området og at hver enkelt parkerer på sin plass i parkeringskjelleren! Gjester skal som hovedregel parkere på gjesteparkeringsplassene i kjelleren. Styret har registrert stadig mer biltrafikk i området, noe som er sjenerende for beboere og ikke minst trafikkfarlig for gående og lekende barn. Det er felles enighet om at dersom beboere og gjester bruker parkeringskjelleren vil dette medføre mindre biltrafikk i området og tryggere bomiljø.

Renovasjon – Avfall Sør Torvmoen har en framtidsrettet og estetisk avfallsløsning som ligger under bakken. Det er innkastluker  for matavfall, papir/papp og restavfall.  Det er viktig å respektere kildesorteringen, innkastluken for matavfall blir tilført væske for å hindre lukt. Det er også satt på plass en 1000 liters dunk som det kan kastes plast i. Hver beboer har fått informasjon fra Avfall sør om hvordan plasten skal behandles før den kastes i containeren.

Nøkkelrekvisisjon Alle beboere får 2 stk nøkler til parkeringskjeller (heis- og trappehus) ved innflytting. Dersom det er behov for ytterligere nøkler eller ved mistet nøkkel, kan dette bestilles hos Torvmoen AS. Nøklene har serienøkkelsystem, det betyr at du må bestille nøkkel gjennom utbygger. Pris kr 200,- inkl. mva. Bestilling skjer ved å sende e-post til bjorn@repstad.no eller tlf 415 65391.

Portåpner/åpning av port via telefon  Ved bestilling av ekstra portåpner gjøres dette ved henvendelse til Torvmoen AS v/Bjørn Stephansen e-post: bjorn@repstad.no eller tlf 415 65391. Pris kr 950,- inkl mva. Dere kan åpne porten via deres telefon. Dette gjør det enklere for gjester å parkere i anlegget. Det er gratis å ringe nummeret og hver bolig kan registrere inntil fire tlf nr. som det kan ringes fra. Alle må melde inn de tlf nr. de ønsker skal kunne brukes til bjorn@repstad.no eller sende sms til Bjørn Stephansen tlf 415 65391.

Nærvarme Boligen er tilknyttet lokal nærvarmesentral. Både forbruksvann og oppvarming skjer gjennom anlegget. Forbruk av nærvarme faktureres fire ganger årlig – 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Måler finner du i vaskerom/innvendig bod. Målerstand stipuleres og faktureres, men ved årsskifte må dere lese av måleren og sende målestand til Torvmoen AS – e-post: bjorn@repstad.no  

Utleie av boligen Ved utleie av boligen har seksjonseier det fulle ansvaret for å informere leieboer om sameiets husordensregler, vedtekter og andre praktiske forhold i sameiet. Dersom det oppstår bråk eller andre problemer med leieboere, vil styret i sameiet forholde seg til seksjonseier som har ansvar ovenfor sin leieboer. Med hilsen Bjørn Stephansen Tlf 415 65391 Torvmoen AS

TORVMOEN NÆRVARMEANLEGG Her er informasjon om hva boligeierne må gjøre dersom temperatur på varme/ varmt forbruksvann varierer eller uteblir. Ansvarsforhold: Torvmoen utbygging AS (TMU)har ansvaret for drift/vedlikehold av varmesentral og hovedanlegg frem til inntak i det enkelte bygg (felles inntak i den enkelte 2, 4, 6 eller 10 mannsbolig, blokk, osv.). Fra felles inntak er det den enkelte boligeiers ansvar å drifte/ vedlikeholde distribusjonsnettet for varme og varmt forbruksvann til boligene.

Tiltak dersom varme og /eller varmt forbruksvann uteblir.

Røranlegg i varmeskap i egen bolig sjekkes først. Årsaken kan være enkel, f. eks en tett sil i anlegget som må tas ut og rengjøres.(Typisk tegn på tett sil kan være at varmt vann forsvinner relativt fort ved tapping) Ved andre feil så vil en rørlegger kunne bistå for finne årsaken. Vår anbefaling er at all service/vedlikehold på rør og varmeanlegg utføres av rørlegger/fagpersonell. Det anbefales regelmessig (årlig) vedlikehold på røranlegg i boligene men det er opp til den enkelte eier og vurdere.

Feil på varmesentral og hovedanlegg. Dersom rørlegger ikke finner feil i boligen må TMU kontaktes for videre undersøkelser og utbedring. Varmesentral og hovedanlegg har hatt stabil drift så langt denne vinteren og det er ikke noe som pr i dag indikerer feil her. Rør & Varme Søgne AS v / Espen Aamodt, mobil 91578070 har lang erfaring med slike anlegg og kan kontaktes om noen ønsker det. Forsikring fra Nemi Torvmoen inngikk i 2016 avtale med Nemi forsikring om å forsikre hele anlegget. Forsikringen gjelder all utvendig bygningsmasse og tekniske innstallasjoner som er innlagt da bygget var nytt. Innboforsikring må hver boligeier sørge for selv. Nødtelefonen hos Nemi er åpen alle dager, hele døgnet.  Tlf 02341 eller 22913300 (billigere å ringe)

Mail: Skade Support skade@nemiforsikring.no Dere velger om dere ønsker å melde skade igjennom styreleder eller selv som beboere.

 

Styret vedtok i augustmøtet at det skal legges ut referater fra styremøtene fremover.
Dette må, på grunn av taushetsplikten, bli noe redigerte referater, men det vil komme godt frem hva styret driver med.

Referat Styremøte 09 januar 2018   

Referat fra styremøtet 13. februar 2018

Referat fra styremøte 12. mars 2018

Referat fra styremøte 23. april 2018

Rexd Referat fra styremøte 28. mai-2018

Referat styremøte 27.august-2018

Referat fra styremøtet 1. oktober 2018

REFERATER 2019

Protokoll årsmøtet 2019

Referat fra 1. april 2019

 

AKTUELT